ระบบงานตลาดและคัดบรรจุ เชียงใหม่

เข้าสู่ระบบ

 
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
 • 06/12/2561 - เพิ่มเมนู A5 Upload File ข้อมูลการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
 • 15/07/2556 - เพิ่มเมนู B2 รายงานเอกสารใบขออนุมัติเบิก
 • 05/07/2556 - แก้ไขให้หน้าจอ A4 ที่หายไปกลับมา
 • 09/07/2555 - ปรับหน้าจอ A2 และทำให้สามารถพิมพ์ได้
 • 05/06/2555 - เพิ่มหน้าจอ DW11-3 รายงานการส่งผลิลตและคัดเกรด DB3 ฐานข้อมูลการจัดกลุ่มผลผลิต,แก้ไขหน้าจอ F7 ใบสั่งซื้อผลผลิตให้กลับมาใช้งานได้ , ปรับการเรียกดูข้อมูล รายงานค้างจ่ายให้เลือกตามปีงบประมาณ
 • 24/04/2555 - เพิ่มหน้าจอ DW11-2 รายการพร้อมจ่าย
 • 29/03/2555 - กู้คืนระบบจาก Server ที่เสียหายได้แล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ แต่มีบางหน้าจอที่เสียหายไป คือ F7 และยังไม่สามารถ พิมพ์รายงานได้ กำลังดำเนินการแก้ไข
 • 04/02/2554 - เพิ่มหน้าจอ A3 รายงานการเช็คให้บุคคลภายนอก
 • 05/01/2554 - เปลี่ยนลำดับการค้นหาข้อมูลในหน้าจอ DW12,หน้าจอ B1 สามารถแสดงรหัสงบประมาณ ตามที่ Admin กำหนดได้
 • 22/10/2553 - แก้ไข หน้าจอ B1 ให้แสดงปีงบประมาณล่าสุด
 • 22/10/2553 - ปรับการเรียกข้อมูลของหน้าจอ DW9 รายงานผลการคัดเกรดให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
 • 07/10/2553 - แสดงยอดเงินของเช็คในตัวเลือกของเลขที่เช็ค ในหน้าจอ A2
 • 03/10/2553 - แก้ปัญหาเรียกข้อมูล A1 และ A2 ไม่ขึ้นในกรณีเรียกดูข้อข้ามปีงบประมาณ
 • 26/08/2553 - แก้ไขปัญหาหน้าจอ A1,A2 กรณีที่รายการเช็คไม่ขึ้นเวลาเปลี่ยนวันที่ แก้ปัญหารายการเช็คซ้ำ และ เพิ่มเมนู Admin สำหรับผู้ดูแล
 • 03/08/2553 - อับโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
 • 02/08/2553 - เพิ่มหน้าจอ DB1-ฐานข้อมูลสินค้าโครงการหลวง,DB2-ฐานข้อมูลลูกค้าโครงการหลวง สำหรับ Export เข้าระบบ RFID
 • 30/07/2553 - เพิ่มระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานงบประมาณ
 • 15/07/2553 - เพิ่มหน้าจอ A1-รายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายเช็ค และ A2-รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีศูนย์ฯ
 • 12/07/2553 - เปลี่ยนชื่อเมนูใหม่จาก งบประมาณ เป็น รายงานการเงินและบัญชี
 • 06/07/2553 - เพิ่มการออกรายงานหน้า DW11 DW12
 • 12/05/2553 - เพิ่มเมนูระบบตารางราคารับซื้อผลผลิต และ ประมาณการ รายเดือน และรายสัปดาห์ ,เพิ่มหน้าจองบประมาณรายจ่ายสำหรับแต่ละศูนย์ ฯ , ยุบรวมระบบตารางราคา และ งานประจำวันเดิม มารวมที่เดียวกันคือ PHSWEB โดยยังใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม
 • 04/05/2553 - หน้า DW11 เรียกดูได้เฉพาะปีปัจจุบัน
 • 19/04/2553 - ปรับปรุงการเรียกดูข้อมูล หน้า DW9 ให้ง่ายขึ้น ปรับปรุงการเรียกดูข้อมูลหน้า DW11 ให้ง่ายขึ้นและแสดงเฉพาะรายการที่ค้างจ่ายเท่านั้น ปรับปรุงหน้า DW12 ให้แสดง ตัวเลขปริมาณรับซื้อเป็นสีแดงในกรณีที่ปริมาณรับซื้อน้อยกว่า ปริมาณคัด
 • 02/04/2553 - เปิดให้งานตรวจสอบบัญชี ได้ทดลองใช้ DW9,DW11,DW12 เพื่อปรับปรุงระบบ และหาข้อผิดพลาด
 • 18/03/2553 - เริ่มปรับปรุงระบบจากระบบ "งานประจำวัน" หรือ rpdwr เดิมมาเป็นระบบงานตลาด และคัดบรรจุเชียงใหม่ "phsweb"